Søk om støtte

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen) vil i 2017, med forankring i stiftelsens formål, støtte miljøer som arbeider langsiktig for å øke ferdigheter på blåseinstrumenter blant barn og ungdom.

Det vil bli gitt prioritet til prosjekter som
• er ledd i og kan vise til langsiktige strategier og prosesser som involverer og inspirerer barn og ungdom
• omfatter målrettet samarbeid med institusjoner eller organisasjoner som arbeider aktivt med barns og unges deltakelse i     musikklivet
• involverer profesjonelle musikere både i prosess og i konserter
• utforsker mulige koblinger mellom klassisk musikk og norsk folkemusikk ved bruk av utradisjonelle repertoartyper, der også vokal og andre instrumenter kan inngå
• er initiert og styrt av søkere som utfordrer tradisjonelle ensembletyper og konsertformer

Rammen for stiftelsens støtte er ca. 2 mill. kroner som stiftelsen ønsker å fordele på et begrenset antall prosjekter. Prosjektene kan strekke seg over flere år, hvor støtten kommer til utbetaling over tid.

I søknadene om økonomisk prosjektstøtte skal det redegjøres bl.a. for

• søkerens rolle og virksomhet
• den langsiktige strategien prosjektet inngår i
• hvilke institusjoner eller organisasjoner som inngår i samarbeidet og samarbeidets art
• involverte profesjonelle musikere
• hvilke repertoartyper som legges til grunn
• prosjektets innhold og tidsplaner
• hvordan prosjektet og den strategien det inngår i, skal dokumenteres og vurderes
• budsjett og finansieringsplan

Søkere vil kunne bli invitert til samtale med stiftelsens styre for å redegjøre nærmere for prosjektplanene.

Søknader sendes elektronisk innen 1. mars 2017 til post@furestiftelsen.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes pr. post til Furestiftelsen c/o Advokatkontoret Seland Orwall DA, Pb. 1938 Vika, 0125 Oslo