Søk om støtte

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen) vil i 2018 støtte musikkinstitusjoner og -miljøer som arbeider for å utvikle barns og unge menneskers forutsetninger for å uttrykke seg gjennom musikkutøvelse.

Det vil bli gitt prioritet til langsiktige prosjekter som

 • har unge utøvere på blåseinstrumenter som hovedmålgruppe
 • legger vesentlig vekt på samspill i grupper og ensembler som en sentral aktivitet i instrumentalutviklingen
 • baserer seg på tett samarbeid mellom unge utøvere og profesjonelle musikere

Rammen for stiftelsens støtte i 2018 er ca. 2 mill. kroner som stiftelsen ønsker å fordele på et begrenset antall prosjekter. Prosjektene kan strekke seg over flere år, hvor støtten kommer til utbetaling over tid. Støtte utbetales etterskuddsvis.

I søknader om økonomisk prosjektstøtte skal det redegjøres bl.a. for

 • søkerens rolle og virksomhet
 • den langsiktige strategi prosjektet inngår i
 • hvilke institusjoner eller organisasjoner som inngår i samarbeidet, og samarbeidets art
 • involverte profesjonelle musikere
 • hvilke repertoartyper som legges til grunn
 • prosjektets mål og innhold
 • hvordan prosjektet og den strategien det inngår i, skal dokumenteres og vurderes
 • tidsplaner
 • budsjett og finansieringsplan

Søkere vil kunne bli invitert til samtale med stiftelsens styre for å redegjøre nærmere for prosjektplanene.

 

Søknader sendes elektronisk innen 1. mars 2018 til post@furestiftelsen.no.

Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes pr. post til

Furestiftelsen, c/o Advokatfirmaet Seland Orwall DA, Pb. 1938 Vika, 0125 Oslo