Satsingsområde i 2021

Elisabeth og Knut Fures stiftelse til fremme av klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk (Furestiftelsen) vil, i 2021, bidra til at unge musikere får anledning til å formidle musikk til publikum.

Smittevernrestriksjoner vil høyst sannsynlig prege konsertlivet i landet også i 2021. Vi vil støtte unge utøvende musikere som, innenfor gjeldende smittevernsregimer, finner måter å formidle musikk på.

Det kan søkes om støtte til prosjekter som oppfyller følgende krav:

  • Prosjektet skal omfatte 1-4 profesjonelle musikere
  • Musikerne skal være født etter 31.12.1990
  • Repertoaret skal omfatte klassisk musikk eller norsk folkemusikk
  • Prosjektet kan basere seg på gjennomføring f.eks. av konserter (turneer) eller digital formidling
  • Prosjektet skal gjennomføres i 2021

Søknader skal inneholde en kort og konkret prosjektbeskrivelse, tidsplan og et budsjett. Av prosjektbeskrivelsen må det gå fram hvordan prosjektet oppfyller de nevnte kravene. Prosjektbudsjettet kan omfatte produksjonsutgifter, turneutgifter, arrangementsutgifter og honorarer alt etter type prosjekt.

Det kan søkes om støtte på mellom 50.000 og 250.000 kroner. Søknadsbeløpet kan representere fullfinansiering eller delfinansiering av prosjektet.

Vi tar sikte på at søknadsbehandlingen skal være avsluttet innen utgangen av januar 2021. Alle søkere vil bli underrettet om resultatet av behandlingen. For de prosjekter som blir støttet, vil halvparten av støttebeløpet kunne utbetales umiddelbart. Den resterende delen vil bli utbetalt når prosjektet er satt i gang i hht prosjektbeskrivelsen.

Furestiftelsen forventer en kort avsluttende rapport om gjennomføringen av prosjektet innen tre måneder etter at det er fullført.

Søknader sendes elektronisk innen 3. januar 2021 til post@furestiftelsen.no.

Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk, sendes pr. post til 

Styrets leder, Johan S. Seland, Advokatfirmaet Seland Orwall DA, Postboks 1938 Vika, 0125 Oslo.